Obec Radôstka v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta (funkcie) riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou Radôstka 168. Požadované kvalifikačné predpoklady, ako aj osobitné požiadavky uchádzača sú v plnom znení v priloženom pdf. súbore.

 pdfVyberove_konanie_2018.pdf04/06/2018, 07:54