Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

 

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 25. 09. 2018 06:00 hod.

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 05. 07. 2018.

 Riaditeľ 

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pplk. Ing. Stanislav Zdařil