Verejná vyhláška Rozhodnutie č. j. 349/2021/Ma zo dňa 12. 01. 2022

Názov stavby: "Oplotenie na pozemku registra C parc. č. 865 v k. ú. Radôstka"

Stavebník: Michal Chmúra, trvale bytom Stará Bystrica č. 449 a Michaela Chmúrová, trvale bytom Radôstka č. 85

Dokument na stiahnutie: pdfRozhodnutie_oplotenie_C_865_Radostka.pdf

Vyvesené dňa: 13.01.2022 na webovej stránke obce 

Vyvesené dňa: 14.01.2022 na úradnej tabuli obce pred budovou obecného úradu

Správny dátum vyvesenia tohto Rozhodnutia je deň 14.01.2022

Zvesené dňa: