Rozhodnutie Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoré rozhodlo o povolení zmeny vodnej stavby.

Názov stavby: "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"

Stavebník: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina

Dokument na stiahnutie: pdfRozhodnutie_OU_CA_OSZP_2021_007954_015_zo_dna_29_12_2021.pdf 

Vyvesené dňa: 05. 01. 2022

Zvesené dňa: