Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky Projektový manažér - externý/riadenie projektu – externé pre projekt „Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k. ú. Radôstka“

pdfZaznam_prieskum_trhu.pdf