Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky Vykonávanie stavebného dozoru pre projekt „Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k. ú. Radôstka

 pdfZaznam_prieskum_trhu_SD_2018.pdf