Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky „Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k. ú. obce Radôstka – aktualizácia a doplnenie projektovej dokumentácie v špecifikovanom rozsahu“ .