logo euMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičný fondov schválil nenávratný finančný príspevok na projekt v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2017-21.

logo 1

Projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v našej obci bol  spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95 % a z vlastných zdrojov rozpočtu obce.


žskObec Radôstka v rámci výzvy na poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2018 v rámci programu KULTÚRA získala finančné

eu fondy2program rozvoja vidikaMPSR

 

 

 

 

 

 

Na financovanie investície rekonštrukcie mostov získala obec nenávratný finančný príspevok (NFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý je spolufinancovaný fondom „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)“ vo výške 99.967,70 Eur. Informoval o tom starosta obce Jaroslav Fekula.