46 logo opkzpkohezny fond

Hlavným cieľom projektu je zníženie množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov