Obecné zastupiteľstvo v Radôstke na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 17. augusta 2018 určilo volebné obvody a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 v obci Radôstka nasledovne:

Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Radôstka určuje v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 jeden volebný obvod pre celú obec.

Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Radôstka určuje v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Radôstke na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Radôstka a to 7 (sedem) poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Radôstka v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celý úväzok.