Obec Radôstka má spracovaný strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2015 až 2022, ktorý bol spracovaný v spolupráci s obcami, ktoré sú súčasťou Mikroregiónu Bystrická dolina.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza. Je to programový dokument, spracovaný na základe zákona č. 539/ 2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Uvedený dokument bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Obec Radôstka informuje verejnosť, že vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu je uvedený strategický dokument
k dispozícií na webovej stránke obce na adrese:PHSR http://www.radostka.sk/phsr

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.07.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 16.08.2017
Dátum na predloženie pripomienok: 16. 08. 2017