kanalizacia 4Oznámenie o začatí stavby/vstupu na pozemok

podľa § 66 ods. 2 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov 

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia v zmysle zákona o energetike na základe revízie 22kV/NN vedenia č. 114, k.ú. Radôstka.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16. 01. 2018

Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 16. 02. 2018

pdfOznamenie_o_vyrube.pdf306.38 KB

pdfVyzva_vyrub.pdf283.54 KB

pdfMapova_cast.pdf281.02 KB

Stavebníci: Stanislav Slivka, Lutiše 52, 013 05 Lutiše a Eva Slivková, Radôstka 231, 023 04 Radôstka
Stavba: Rodinný dom na pozemku č. p. KN-C 3300/3 v k. ú. Radôstka

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 09.08.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce: 24.08.2017

pdfStavebne_povolenie_277-2017.pdf61.52 KB

pdfSituácia_umiestnenia_stavby.pdf211.13 KB

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.07.2017

Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 27.07.2017

pdfOU_POZEMKOVY_A_LESNY_ODBOR_CADCA_ODLOZENIE_VECI.pdf1.03 MB