Účel vyvlastnenia - obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena

Údaje o vyvlastniteľovi - SEVAK, a.s, Bôrická cesta 1960, Žilina

Podrobné informácie sa nachádzajú v priloženom liste Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky

parcelné čísla: E-KN 1292/1, 1292/2, 1292/5, 1282, 1285, 3440/1

 

Dokumenty na stiahnutie:

pdfinformacia_o_zacati_konania.pdf

pdfmapa.pdf

 

Vyvesené: 30.08.2021

Zvesené: