Úradná tabuľa:

 

Názov: "Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho rokovania a miestneho zisťovania"

Číslo spisu: 349/2021

Stavebníci: Michal Chmúra, trvale bytom Stará Bystrica č. 449, 023 04 a manž. Michaela Chmúrová, Radôstka č. 85, 023 04 Stará Bystrica

Dokument: pdf349_2021_Oznámenie_o_zacati_konania_o_dodatocnom_povoleni_stavb.pdf

 

Vyvesené: 21. 09. 2021

Zvesené: