Úradná tabuľa

Názov stavby: "Rozšírenie distribučného plynovodu - plynová prípojka"

Stavebník: Mgr. Jana Šutarová, trvale bytom Radôstka č. 188, 023 04 Radôstka a Ing. Štefan Šutara, Štiavnik 83, 013 55 Štiavnik

 

Dokument na stiahnutie: 

pdfOznámenie_o_zacati_spojenoho_uzemneho_a_stavebneho_konania_a_up.pdf

Vyvesené dňa: 14.10.2021

Zvesené dňa: