Úradná tabuľa

Stavebník: Adrián Ďurčo a manž. Emília, trvale bytom Radôstka č. 236

Názov stavby: "Prestavba objektu garáže č.s. 286 na kaderníctvo - Salón Ema" 

Dokument na stiahnutie:  pdfstavebne_povolenie.pdf pdfsituacia.pdf

Vyvesené dňa: 04. 11. 2021

Zvesené dňa: