Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestom poplatku za vodu

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 02.12.2021

Návrh VZN dokument na stiahnutie: pdf2022_MIESTNE_DANE_A_MIESTNY_POPLATOK_ZA_VODU_.pdf