Návrh VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 02.12.2021

Návrh VZN dokument na stiahnutie: pdfNAVRH_2022_TKO_POPLATOK_VZN.pdf