Oznámenie o začatí územného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 234/2022

 

Žiadateľ: Obec Nová Bystrica v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Balačinom

Stavba: Predĺženie vodovodu Nová Bystrica V. etapa - Závodskovia" na pozemkoch v k. ú. Nová Bystrica 

Dokument na stiahnutie: pdfObec_Radostka_oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_234_2022.pdf

Vyvesené: 30.05.2022

Zvesené: