"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - oznámenie o začatí konania o pred´žení platnosti stavebného povolenia na dokončenie stavby a upustenie od ústneho konania

Dokument na stiahnutie: pdfoznamenie_o_zacati_konania.pdf

Vyvesené: 15.07.2021

Zvesené: 02.08.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Rodinný dom " zo dňa 22.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Stará Bystrica a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05 Belá

Vyvesené: 22.06.2021

Zvesené: 08. 07.2021

Dokumenty na stiahnutie: pdfstavebne_povolenie_120_2021_fidermak_rodinny_dom.pdf

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Vodovodná prípojka a studňa" zo dňa 22.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04

Vyvesené: 25.06.2021

Zvesené:12.07.2021

Dokumenty na stiahnutie: pdfSP_163_2021_Ma_SP_VOD_Pripojka.pdf

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Novostavba rodinného domu" č. 144/2021/Ma zo dňa 21.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04

Vyvesené: 25.06.2021

Zvesené: 12.07.2021

Dokumenty na stiahnutie:pdfSP_RD_144_2021.pdf

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 177/2021 zo dňa 17.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Radôstka a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05
Belá pri Varíne 

Vyvesené: 18. 05. 2021

Zvesené: 03 .06. 2021

Dokumenty na stiahnutie: pdf20210517_Ozn._ÚR_a_SP_studňa_Fidermák.pdf

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 120/2021 zo dňa 12.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Radôstka a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05
Belá pri Varíne 

Vyvesené: 13. 05. 2021

Zvesené:  31 .05 .2021

Dokumenty na stiahnutie: pdf20210510_Ozn._ÚR_a_SP_Fidermák.pdf

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 163/2021 zo dňa 03.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník:Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04 Radôstka 

Vyvesené: 03.05.2021

Zvesené: 19.05.2021

Dokumenty na stiahnutie:pdf20210503_Ozn._SP_Studňa_Repková.pdf