Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument 
07012019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb uzatvorenej dňa 22. 02. 2016 Agentúra Európa, s. r. o., DOlné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina  07.01.2019 pdfDodatok_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_sluzieb_zo_dna_22_06_2016.pdf
 075ZA140006  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 075ZA140006  Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava    14.01.2019  pdfDODATOK_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_nenavratneho_financneho_prisp.pdf
 072ZA130081  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130081   Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava    14.01.2019  DODATOK_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_nenevratneho_financneho_prisp.pdf
 5190044529  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurence Group, Bratislava   15.01.2019  pdfúrazove_poistenie_uchadzacov_o_zamestnanie_5190044529.pdf
 16012019 DODATOK
č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 02. 10. 2018

 JRK Waste management s. r. o., Grosslingova 17

Bratislava, 811 09

 17.01.2019  pdfDodatok_1_16012019_ku_kupnej_zmluve_02102018.pdf
24012019 Zmluva o poskytovaní služieb  CA - Cargo, s.r.o., Čadca 24.01.2019 pdfzmluva_o_poskytovani_sluzieb_24012019.pdf
Dodatok č.2, Zmuva OPKZP-PO1-SC111-2017/245  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP  Ministerstvo životného prostredia SR, zast. Slovenská agentúra ŽP  14.02.2019  pdfDodatok_2_Zmluve_NFP_OPKZP_PO1_SC111_2017_23_245.pdf
39185 Zmluva č. 39185 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava  15. 04. 2019 pdfzmluva_39185.pdf
zmluva_nadacia Zmluva o spolupráci Nadácia Spoločne pre región  15.04.2019 pdfZmluva_nadacia.pdf

 Dodatok č. 3 Zmluva

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/245

 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP   Ministerstvo životného prostredia SR, zast. Slovenská agentúra ŽP  30.04.2019  pdfDodatok_3_k_Zmluve_OPKZP_PO1_SC111_2017_23_245.pdf
 5190047075 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava    30.04.2019 pdfZmluva_5190047075.pdf
 282019  Zmluva o bežnom účte  Prima banka Slovensko, a.s. Žilina  05.08.2019  pdfZmluva_ucet.pdf
 22052019 Nájomná zmluva  Štefan Kubinčan, ml., Radôstka č. 154  22.08.2019  pdfnajomna_zmluva_22052019.pdf 
UV SR 1080/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu predsedu vlády SR

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava 1

03.10.2019 pdfZmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtovej_rezervy_predsedu_vlády_Slovenskej_republiky_-_text.pdf
6581441441 PZP - úhrada CA300BT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava 15.10.2019 pdfPoistka_c_6581441441.pdf
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08 Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
21.10.2019

pdfDodatok_Ä._1_k_Zmluve_o_poskytnutÃ_NFP_Ä._OPKZP-PO2-SC211-2017-21_08_-_text_1.pdf

pdfPrÃloha_Ä._2_Predmet_podpory_NFP_-_text_3.pdf

pdfPrÃloha_Ä._3_FinanÄnÃ_opravy_za_poruÅenie_pravidiel_a_postupov_obstarÃvania_-_text_1.pdf

pdfPrÃloha_Ä._4_Podrobný_rozpoÄet_projektu_-_text_1.pdf

19/19/50J/41A Dohoda č. 19/19/50J/41 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Čadca 04.11.2019 pdfDohoda_c_19_19_50J_41.pdf
19/19/012/2 Dohoda š. 19/19/012/2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Čadca 18.12.2019 pdfDOHODA_c_19_19_012_2.pdf
10122019 Zmluva o poskytnutí audítroských služieb V4 Audit, s.r.o. 20.12.2019 pdfZmluva_o_poskytnuti_auditorskych_sluzieb.pdf