Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument 
 OPKZP-PO1-SC111_2017_23_245 Dodatok č. 4 k NFP  Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica  02.03.2020   pdfDodatok_c_4__k_ZoNF_OPKZP-PO1-SC111-2017-23_245_cast_1.pdf
 OPKZP-PO1-SC111_2017_23_245  Dodatok č. 4 k NFP   Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica   02.03.2020   pdfDodatok_c_4__k_ZoNF_OPKZP-PO1-SC111-2017-23_245_cast_2.pdf
         
 3200544  Zmluva o poskytnutí o dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  Dobrovoľná požiarna ochrana SR 19.03.2020  pdfZMLUVA__c_3200544.pdf
         
 31032020 Dohoda o skončení nájomnej zmluvy   Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Radôstka   31.03.2020 pdfdohoda_o_skonceni_najomnej_zmluvy.pdf
 21042020  Zmluva o ČSOB sporiacom účte depozit  Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava  21.04.2020  pdfZmluva_o_ČSOB_sporiacom_ucte_depozit.pdf
20200421  Zmluva o bežnom účte SPORObusiness fondy  Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  21.04.2020

pdfZmluva_o_beznom_ucte_SPORObusiness_fondy.pdf

pdfVOP_cast_1_SLSP.pdf

pdfVOP_cast_2_SLSP.pdf

pdfSADZOBNIK_cast_1_SLSP.pdf

pdfSADZOBNIK_cast_2_SLSP.pdf

23042020 Zmluva o grantovom účte  Prima banka Slovensko,a .s., Žilina 23.04.2020 pdfZmluva_o_grantovom_ucte.pdf
26052020 Zmluva o zriadení vecného bremena  Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina  22.06.2020 pdfzmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena.pdf
502/4040/2001 Záložná zmluva 

Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava7

22.06.2020 pdfzalozna_zmluva_c_502_40402001.pdf
22020

Zmluva o dielo č. 2/2020 zo dňa 27.07.2020

"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. obce Radôstka č. 2"

SOAR sk, a.s.

Pri Rajčianke 49

010 01 Žilina

27.07.2020

pdfZmluva_o_dielo_c_2_2020_cast_1.pdf

pdfZmluva_o_dielo_c_2_2020_cast_2.pdf

pdfZmluva_o_dielo_c_2_2020_cast_3.pdf

OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/23  Ministerstvo životného prostredia SR, v zast. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  29.07.2020

Dodatok_č._2_k_Zmluve_o_poskytnutí_NFP_č._OPKZP-PO2-SC211-2017-21-23_-_text_1.pdf

pdfPríloha_č._3_Finančné_opravy_za_porušenie_pravidiel_a_postupov_obstarávania_-_text_1.pdf

PHZ-OPK1-2019-003242 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003242 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2

812 72 Bratislava 

10.09.2020 pdfZmluva_č._PHZ-OPK1-2019-003242.pdf
14571408U01 Zmluva č. 14571408U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava  21.09.2020 pdfZmluva_č_14571408U01.pdf
20/19/054/175 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR Čadca 23.09.2020 pdfDohoda_č_20_19_054_175_obec.pdf
5190052553 Úrazové poistenie  Komunálna poisťovňňa 05.10.2020 pdfPoistenie_obec_5190052553_komunalna_poistovna.pdf
OPKZP-P02-SC211-2017-21/08 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí o NFP č. OPKZP-P02-SC211-2017-21/08 Ministerstvo životného prostredia SR, v zast. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  28.10.2020 pdfDodatok_k_c_3_k_Zmluve_o_poskytnuti_NFP_c_OPKZP_P02_SC211_2017_21_08.pdf
20201280996 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej MF SR Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 06.11.2020 pdfZmluva_o_navratnej_financnej_vypomoci_poskytovanej_MF_SR_2020_1.pdf
201901011 Dohoda č. 20/19/010/11 ÚPSVaR Čadca 23.11.2020 pdfDohoda_20_19_010_11.pdf