Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument
 1_2018  Nájomná zmluva o nájme bytu  Anna Borisová 02.01.2018  pdfNajomna_zmluva_rodina_Borisova.pdf
 2_2018  Nájomná zmluva o nájme bytu  Roman Klučka a manželka Monika 02.01.2018  pdfNajomna_zmluva_rodina_Kluckova.pdf
1_2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Spartak Radôstka 17.01.2018 pdfZmluva_poskytnutie_dotacie_TJ.pdf
4_2018  Nájomná zmluva o nájme bytu  Roman Skaličan a manželka Katarína 25.01.2018  pdfNajomna_zmluva_rodina_Skalicanova.pdf
 3_2018  Nájomná zmluva o nájme bytu  Eva Slivková a manžel Stanislav 01.02.2018 pdfNajomna_zmluva_rodina_Slivkova.pdf
 27_2017_DVT  Nájomná zmluva drobného vodného toku  SVP, š. p., Banská Šiavnica 01.02.2018  pdfNajomna_zmluva_vodny_tok_SVP.pdf
 08_01_2018  Zmluva o vykonaní služieb  Stanislav Koňušiak 01.02.2018  pdfZmluva_vykonanie_sluzieb_plasty.pdf
 5190038962 Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov  Komunálna poisťovňa Bratislava 01.02.2018 pdfKP_UP_5190038962.pdf
 5190038963  Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov   Komunálna poisťovňa Bratislava 01.02.2018 pdfKP_UP_5190038963.pdf
 2022/2018/SZ  Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve  T+T, a.s. Žilina 21.3.2018 pdfZmluva_odpadove_hospodarstvo.pdf
 072ZA130081  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (EPFRV) Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava  23.3.2018  pdfZMLUVA_poskynutie_NFP_072ZA130081.pdf
 27_03_2018  Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti  Helena Pekárová, Radôstka 202  27.03.2018  pdfKupna_zmluva.pdf
 02_01_2018  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  NATUR-PACK, a.s., Bratislava  27.03.2018  pdfZmluva_NATUR_PACK.pdf
 29_03-2018  Zmluva o grantovom účte

 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

 04.04.2018  pdfZmluva_prima_banka.pdf
 5_218  Nájomná zmluva o nájme bytu  Jozef Hacek, Trnovo 158 a Anna Čuteková, Stará Bystrica 289  05.04.2018  pdfNajomna_zmluva_5_2018.pdf
 38_230  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre zabezpečenie DHZ DPO SR Bratislava  16.04.2018 pdfZmluva_38_230.pdf
 20_04_2018  Zmluva o grantovom účte  Prima banka Slovensko, a.s. Žilina  23.04.2018  pdfZmluva_grantovy_ucet.pdf
 17_04_2018  Dohoda o doplňovaní knižných fondov obecnej knižnice v roku 2018  Kysucké knižnica v Čadci  23.04.2018  pdfDohoda_knizne_fondy.pdf
 1_2018  Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu  Anna Mádelová, Čadca  30.04.2018  pdfZmluva_1_2018.pdf
 č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08

 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08 zo dňa 9.5.2018

 Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  14.05.2018 pdfZmluva_c_OPKZP_PO2_SC211_2017_21_08.pdf7.19 MB stiahni
 č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08

Príloha č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08 zo dňa 9.5.2018

Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 14.05.2018 pdfPRILOHA_c_1_vseobecne_zmluvne_podmienky.pdf558.36 KB
č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08

Príloha č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08 zo dňa 9.5.2018

Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 14.05.2018 pdfPRILOHA_c_2_predmet_podpory_NFP.pdf124.91 KB
č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08

Príloha č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08 zo dňa 9.5.2018

Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 14.05.2018 pdfPRILOHA_c_3_hlasenie_o_zacati_realizacie_hlavnych_aktivit.pdf30.75 KB
č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08

Príloha č. 4 k zmluve  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08 zo dňa 9.5.2018

Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 14.05.2018 pdfPRILOHA_c_4_financne_opravy_za_porusenie_pravidiel_a_postupov_obstaravania.pdf127.00 KB
č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08

 Príloha č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08 zo dňa 9.5.2018

Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 14.05.2018 pdfPRILOHA_c_5_podrobny_rozpocet_k_projektu.pdf33.52 KB stiahni
01_2018_HZ Zmluva o dielo " Rekonštrukcia obecného domu, časť hasičská (požiarna) zbrojnica  - interiér"  KOBAS, s. r. o., Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca 30.05.2018 pdfZmluva_o_dielo_c_1_HZ.pdf
01_06_2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode nehnuteľnosti Helena Pekárová, Radôstka č. 202 01.06.2018 pdfDodatok_1.pdf
 11_06_2018  Zmluva o poradenských službách pri implementácií projektu  ITERGY s.r.o., Pluhová 77,
831 03  Bratislava
13.06.2018  pdfZmluva_poradenske_sluzby.pdf
 PHZ-OPK1-2018
-001502-003
 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, Bratislava  13.06.2018  pdfZmluva_č._PHZ-OPK1-2018-001502-003_o_poskytnutí_dotácie_zo_štátneho_rozpočtu_prostredníctvom_rozpočtu_Ministerstva_vnútra_Slovenskej_republiky_-_text.pdf
 5190041370 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie   Komunálna poisťovňa, a.s. Bratisalva  13.06.2018  pdfUP_519004141370.pdf
 06_06_2018  Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru  TECHNICOL, s.r.o., Žilina  27.06.2018  pdfZmluva_stavebny_dozor.pdf
 6_2018  Nájomná zmluva o nájme bytu  Roman Skaličan a manž. Katarína, Radôstka 298  27.06.2018  spdfNajomna_zmluva_6_2018.pdf
 1_2018  Dodatok č. 1 k Zmluve o poradenských službách  ITERGY s.r.o., Pluhová 77,
831 03  Bratislava
 16.07.2018  pdfDodatok_1_zmluvy.pdf
 5190040666  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  Komunálna poisťovňa Bratislava  19.07.2018  pdfZmluva_5190040666.pdf
5190040667  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  Komunálna poisťovňa Bratislava 19.07.2018 pdfZmluva_5190040667.pdf
 075ZA140006  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075ZA140006 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 
815 26 Bratislava
 19.07.2018

 pdfZmluva_o_NFP_-_scan-1.pdf

pdfpríloha_č._1_-_VZP_-_scan.pdf

pdfpríloha_č.2_-_scan.pdf

pdfpríloha_č.3_-_scan.pdf

 127854 08U01  Zmluva č. 127854 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
 06.08.2018  pdfZmluva_127854_08U01.pdf
 1/2018/OŠaŠ/K/1.20  Zmluva o poskytnutí dotácie  Žilinský samosprávny kraj  06.08.2018  pdfZmluva_1_2018_OSaS_K_1_20.pdf
 Dodatok č. 1  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.07.2017  Ing. Vladimír Mosný Hycomp, Bratislava  06.08.2018  pdfDodatok_1_ZoD_03072017.pdf
 6581441441  PZP - CA 300BT  KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Bratislava   10.08.2018  pdfPoistna_zmluva_6581441441.pdf
 6595603974  PZP - CA 629CY  KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Bratislava   10.08.2018  pdfPoistná_zmluva_66595603974.pdf
6581448547 Poistenie budovy OU Radostka  KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Bratislava   10.08.2018 pdfPoistná_zmluva_6581448547.pdf
08082018 Zmluva na prenájom miesta na cintoríne - predaj sviečok  DARAPOL, s. r. o., Čadca 20.08.2018 pdfZmluva_08082018.pdf
15082018 Dotácia ŽSK - projekt KULTÚRA Žilinský samosprávny kraj 20.08.2018

pdfZmluva_15082018.pdf

 01082018  Nájomná zmluva  Monika Klučková  20.08.2018 pdfNajomna_zmluva_07082018.pdf
012018 Dodatok č. 1 k zmluve 01/2018/HZ KOBAS, s.r o., Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca 20.08.2018 pdfdodatok_c_1__k_zmluve_c_01_2018_HZ.pdf
 022018  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Radôstka na rok 2018  Šachový klub Radôstka  28.08.2018  pdfZMLUVA_022018_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_2018.pdf
31082018 Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby  Ing. Ján Matyšák, Raková 1299,023 51 31.08.2018 pdfZmluva_na_vykon_cinnosti_stavebneho_dozotu_pocas_realizacie_sta.pdf
11092018 Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti uzatvorenej dňa 19.01.2019 MP PROFIT, PB, s. r. o., Železničná 8512, 017 01 Považská Bystrica 11.09.2018 Dodatok_1_MP_profit.pdf
24092018 ZMLUVA na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby Ateliér Korenčík, s.r.o.,Vojtecha Tvrdého 4, Žilina 010 01 25.09.2018 pdfZMLUVA_na_vykon_cinnosti_stavebneho_dozoru_pocas_realizacie_sta.pdf
 5190041461  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie   KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Bratislava   05.10.2018  pdfUrazove_poistenie_5190041461.pdf 
17092018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce  Slovenský zväz včelárov - základna organizácia, Nová Bystrica č. 659, v zast. Milan Kuljovský - predseda 08.10.2018 pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_SZV.pdf
12102018 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 04. 09. 2017 GAMO, a. s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica 12.10.2018 pdfDodatok_c_1_ku_kupnej_zmluve_zo_dna_04092017.pdf
31102018 Zmluva audit 2017 Ing. Tibor Bátory, Predmestská 1718/22, Žilina 010 01 19.11.2018 pdfzmluva_audit_2017.pdf
 30/2018_6_074  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina   22.11.2018  pdfZmluva_o_uzavreti_buducej_zmluvy_o_zriadeni_vecneho_bremena.pdf 
6303001992 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel,
a. s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
07.12. 2018 pdfZmluva_o_dodavke_plynu_6303001992.pdf
5101002257S/2018 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny  Východoslovenská energetika a.s., Košice 07.12.2018 pdfDodatok_k_zmluve_5101002257S_2018.pdf
07122018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s., Košice 07.12.2018 pdfDodatok_k_zmluve_o_zdruzenej_dodavke_elektriny.pdf
02102018 Kúpna zmluva - dodávka tovaru zákazky na predmet: "MBD: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" JRK Waste Management s.r.o., Grosslingova 17, 811 09  Bratislava 11.12.2018 pdfKupna_zmluva_MBD_02102018.pdf
14122018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 04. 09. 2017 FOLLOW s. r. o., Rudohorská 33, 974 11, Banská Bystrica 14.12.2018 pdfDodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_uzatvorenej_dna_04_09_2017.pdf
11122018 Zimná údržba Milan Prievozník, Stará Bystrica č. 402, 023 04 18.12.2018 pdfZimna_udrzba_01.pdf
11122018_2 Zimná údržba Rastislav Poništ, Radôstka č. 137, 023 04 Stará Bystrica 19.12.2018 pdfZimna_udrzba_02.pdf
31122018 Dohoda o skončení zmluvy Milan Prievozník, Stará Bystrica č. 402, 023 04 31.12.2018 pdfdohoda_o_skonceni_zmluvy.pdf
31122018_2 Zmluva o zimnej údržbe PRIEVOZ, s. r. o., Stará Bystrica č. 402, 023 04 31.12 2018 pdfzmluva_o_vykonani_sluzieb.pdf