Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radôstka č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu - NÁVRH

pdf2023_MIESTNE_DANE_A_MIESTNY_POPLATOK_ZA_VODU_VZN_NAVRH.pdf

Všeobecne  záväzné nariadenie (VZN) Obce Radôstka č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce - NÁVRH

pdf2023_TKO_POPLATOK_VZN_NAVRH.pdf