Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 ZB. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m  mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Radôstka, ktoré sa uskutoční dňa 7. septembra 2023, vo štvrtok  o 17.00 hod. v  kancelárií starostu obce Radôstka.

Mimoriadne zastupiteľstvo zvolám, pretože sme ako verejný obstarávateľ/Obec Radôstka obdŕžali „Výzvu na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“ z Úradu pre verejné obstarávanie, odboru dohľadu v Bratislave ku kompletnej dokumentácii procesu verejného obstarávania pre projekt

"Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2,450 – 2,957 v k.ú. Radôstka".

 

starostka obce