logo euMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičný fondov schválil nenávratný finančný príspevok na projekt v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2017-21.

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Radôstka

Projekt: Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2,450 – 2,957 v k.ú. Radôstka

Kód projektu v ITMS 2014+: 310021N020

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobenie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Poskytovateľ) poskytne Obci Radôstka (Príjemca) nenávratný finančný príspevok do výšky 2 531 935,30 EUR., čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.

 

logotyp SAZP 2015 A 00 kocka

MŽP     op logo