Verejná vyhláška 

Stavebníci: Patrik Skaličan, bytom Radôstka č. 278, 023 04  Radôstka a Adriána Ďurčová, bytom Radôstka č. 291, 023 04  Radôstka 

Stavba: Rodinný dom na pozemku registra "C" parc. č. 982, 983/2 v k. ú. Radôstka 

Stavebné povolenie č. 87/2023

dokument : pdf87_2023_SP.pdf

Zverejnené: 04.05.2023