Oznam o termíne a mieste verejného prerokovania - PHSR ŽSK 2021+ Žilinský samosprávny kraj oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ na životné prostredie podľa zákona č. 24/006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 14. júla 2022 o 10:00 hod.,

v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina. Materiál, ku ktorému je možno predkladať stanoviská verejnosti je zverejnený na

https:// www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskehosamospravn

https://www.zilinskazupa.sk/sk/strategicke-dokumenty-zsk/phrsr-zsk-2021-integrovana-uzemna-strategia.html