Názov projektu: Zvýšenie povedomia a informovanosti o turistických lokalitách a zaujímavostiach v obci Radôstka 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie infraštruktúry pre turizmus v obci Radôstka, ako investícia do rekreačnej infraštruktúry, turistických infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Cieľ projektu:   -  zlepšiť stav verejnej infraštruktúry a vzhľad krajiny 

                      - zlepšiť infraštruktúru miestneho vidieckeho cestovného ruchu

                      -  rozšíriť poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu

                      -  zvýšiť informovanosť turistov o atraktivitách obce 

                      - oživiť znevýhodnenú vidiecku oblasť

                      - vytvoriť priestory pre trávenie voľného času pre rodiny, seniorov a turistov 

 

Prijímateľ: Obec Radôstka

Výška NFP: 30. 000,- EUR 

eu fondy2program rozvoja vidikaMPSR

logo euMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičný fondov schválil nenávratný finančný príspevok na projekt v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2017-21.

logo 1

Projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v našej obci bol  spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95 % a z vlastných zdrojov rozpočtu obce.


žskObec Radôstka v rámci výzvy na poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2018 v rámci programu KULTÚRA získala finančné

eu fondy2program rozvoja vidikaMPSR

 

 

 

 

 

 

Na financovanie investície rekonštrukcie mostov získala obec nenávratný finančný príspevok (NFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý je spolufinancovaný fondom „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)“ vo výške 99.967,70 Eur. Informoval o tom starosta obce Jaroslav Fekula.