"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na dokončenie stavby a upustenie od ústneho konania

Dokument na stiahnutie:pdfoznamenie_OU_CA_OSZP_2023_001578_002.pdf

Vyvesené:  16.01.2023

Zvesené: 01.02.2023

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

pdfnavrh_rozpoctu_prijmy_2023_2025.pdf

pdfnavrh_rozpoctu_vydavky_2023_2025.pdf

Zverejnené: 28.11.2022

Schválené: 14.12.2022

Zverejnené: 15.12.2022

Rozpočet obce pre rok 2023 a na nasledujúce roky 2024 a 2025 bol schválený podľa predloženého návrhu dňa 14.12.2022 Obecným zastupiteľstvom v Radôstke, Uznesením č. 26/2022

 

ROZHODNUTIE 

Stavebník: Obec Stará Bystrica, zast.. starostom obce PhDr. JUDr. Jánom Podmanickým, PhD, so sídlom Stará Bystrica č. 537

Stavba: "Miestna komunikácia - Za jarkom" na pozemkoch č. p. KN-C 2458/1, 2442/2, 2440/2 vo vlastníctve obce Stará Bystrica
a na pozemkoch č. p. KN-C 2441/2, 2439/2 a 2438/4 podľa GP č. 128/2022 zo dňa 14. 12. 2022

Verejná vyhláška: pdfrozhodnutie_50_2023.pdf

Číslo spisu: 50/2023 zo dňa 18.04.2023

Zverejnené: 20.04.2023

Stavebníci: Patrik Skaličan, bytom Radôstka č. 278, 023 04  Radôstka a Adriána Ďurčová, bytom Radôstka č. 291, 023 04  Radôstka 

Stavba: Rodinný dom na pozemku registra "C" parc. č. 982, 983/2 v k. ú. Radôstka 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

dokument pdfObec_Radostka_oznamenie_o_zacati_konania_87_2023.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023

Stavebníci: Mgr. Jana Šutarová, Radôstka 188, 023 04  Stará Bystrica a Ing. Štefan Šutara, Štiavnik 83, 013 55 Štiavnik

Stavba: Rozšírenie distribučného plynovodu - plynová prípojka na pozemkoch č. p. KN-C 1149, 3010/2, 2933/52 a 2933/18 v k. ú. Radôstka 

Kolaudačné rozhodnutie č. 359/2022 zo dňa 10.03.2023

Dokument: pdfObec_Radostka_kolaudacne_rozhodnutie_359_2022_rozsirenie_DP_plynova_pripojka.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023 

Stavebníčka: Mgr. Simona Fekulová, bytom U Hluška 2179, 022 04  Čadca 

Stavba: Rekreačná chata na pozemkoch registra "C" parcela č. 3532/1, 3532/2 (novovytvorené parcely na základe GP č. 71/2022) v k. ú. Radôstka

Stavebné povolenie č. 385/2022/Ma zo dňa 06.03.2023

Dokument: pdfObec_Radostka_stavebne_povolenie_385_2022_Ma_rekreacna_chata.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023

Stavba: Vodovodná prípojka a studňa na pozemku registra C parcela č. 3532/1 v k. ú. Radôstka 

Dokument: pdfObec_Radostka_stavebne_povolenie_385_1_2022_La_vodovodna_pripojka_studna.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023

Rozhodnutie č. OU-CA-OSZP-2023/000713-003 na stavbu: ČOV a kanalizačná prípojka 

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04

Dokument na stiahnutie: pdfROZHODNUTIE_COV.pdf

Vyvesené:  20. 02. 2023

Zvesené: 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho rokovania

Stavebník: Obec Stará Bystrica, zast.. starostom obce PhDr. JUDr. Jánom Podmanickým, PhD, so sídlom Stará Bystrica č. 537

Stavba: "Miestna komunikácia - Za jarkom" na pozemkoch č. p. KN-C 2458/1, 2442/2, 2440/2 vo vlastníctve obce Stará Bystrica
a na pozemkoch č. p. KN-C 2441/2, 2439/2 a 2438/4 podľa GP č. 128/2022 zo dňa 14. 12. 2022

Verejná vyhláška pdfObec_Radostka_50_2023_Oznamenie_UK_Stara_Bystrica_MK.pdf

Číslo spisu_ 50/2023 zo dňa 15.02.2023

Zverejnené: 17.02.2023