"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na dokončenie stavby a upustenie od ústneho konania

Dokument na stiahnutie:pdfoznamenie_OU_CA_OSZP_2023_001578_002.pdf

Vyvesené:  16.01.2023

Zvesené: 01.02.2023

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

pdfnavrh_rozpoctu_prijmy_2023_2025.pdf

pdfnavrh_rozpoctu_vydavky_2023_2025.pdf

Zverejnené: 28.11.2022

Schválené: 14.12.2022

Zverejnené: 15.12.2022

Rozpočet obce pre rok 2023 a na nasledujúce roky 2024 a 2025 bol schválený podľa predloženého návrhu dňa 14.12.2022 Obecným zastupiteľstvom v Radôstke, Uznesením č. 26/2022

 

Stavebníci:  Anna Pišteková, bytom Limbová 3059/34, 010 07 Žilina

Stavba:  Rekreačná chata s hospodárskym pírstavkom a prefabrikovaná podzemná pivnica 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

dokument na stiahnutie tu: stiahpdf279_2023_pistekova.pdf

Zverejnené: 22.09.2023

Oznámenie 2 o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Krásno - stred, výzva na predloženie pripomienok n návrhu programu starostlivosti o lesy

DOKUMENT NA STIAHNUTIE TU: pdfOznamenie_2_OU_Zilina_OOP_o_umysle_vydat_rozhodnutie_o_schvaleni_PSL_Krasno_stred.pdf

Vyvesené: 11.09.2023

Stavebníci: Zuzana Slivková, Zákysučie 2055/4, 023 02 Krásno nad Kysucou 

Stavba: Oplotenie pozemkoch C-KN 638, 639 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

dokument: pdfOZN_311_2021_2022_2023.pdf

Zverejnené: 24.08.2023

Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník: COOP  Jednota Čadca, Palárikova 87, 022 17 Čadca 

Verejná vyhláška: pdfOznámenie_o_začatí_správneho_konania_na_vydanie_súhlasu_na_výrub_coop_jednota.pdf

Číslo spisu: 217/2023/Lá

Zverejnené: 11.08.2023

Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník: Barbora Jarombeková, Radôstka č. 94, 023 04 Radôstka 

Verejná vyhláška: pdfOznámenie_o_začatí_správneho_konania_na_vydanie_súhlasu_jarombekova.pdf

Číslo spisu: 155/2023/La

Zverejnené: 11.08.2023