"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na dokončenie stavby a upustenie od ústneho konania

Dokument na stiahnutie:pdfoznamenie_OU_CA_OSZP_2023_001578_002.pdf

Vyvesené:  16.01.2023

Zvesené:

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

pdfnavrh_rozpoctu_prijmy_2023_2025.pdf

pdfnavrh_rozpoctu_vydavky_2023_2025.pdf

Zverejnené: 28.11.2022

Schválené: 14.12.2022

Zverejnené: 15.12.2022

Rozpočet obce pre rok 2023 a na nasledujúce roky 2024 a 2025 bol schválený podľa predloženého návrhu dňa 14.12.2022 Obecným zastupiteľstvom v Radôstke, Uznesením č. 26/2022

 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 359/2022

Žiadateľ: Ing. Štefan Šutara a manž. Jana

Stavba: "Rozšírenie distribučného plynovodu - plynová prípojka" 

Dokument na stiahnutie: pdfOznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_a_pozvanie_na_ustne_rok.pdf

Vyvesené: 09.12.2022

Zvesené:

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 397/2022

Žiadateľ: Mgr. Alena Valentová, Seredská 999/26, 925 53 Pata 

Stavba: "Rekreačná chata" 

Dokument na stiahnutie: pdfoznamenie_398_2022_rekreacna_chata.pdf

Vyvesené: 21.10.2022

Zvesené:

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 397/2022

Žiadateľ: Mgr. Alena Valentová, Seredská 999/26, 925 53 Pata 

Stavba: Vodovodná prípojka a studňa

Dokument na stiahnutie: pdfoznamenie_397_2022_vodovodna_pripojka_a_studna.pdf

Vyvesené: 21.10.2022

Zvesené:

Stavebné povolenie 

Žiadateľ: Adam Kubala, Radôstka č. 271, 023 04  Radôstka 

Stavba: "Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba pohostinstva súp. 171, s vytvorením 1 bytovej jednotky"

Dokument na stiahnutie:pdfstavebne_povolenie_118_22022.pdf,pdfsituacia_stavby_kubala.pdf

Vyvesené: 21. 10. 2022

Zvesené:

Názov dokuemntu: Rozhodnutie č. 192/2022

Žiadateľ: Obec Nová Bystrica, Nová Bystrica č. 657, 023 05 

Stavba: Rekonštrukcia verejného osvetlenia na pozemkoch v k.ú. Nová Bystrica v miestnej časti Sobolovia a Romaníkovia 

Dokument na stiahnutie:pdfROZHODNUTIE_192_2022.pdf

Prílohy: pdfE-01.pdf, E-02.pdf,E-03.pdf, pdfE-04.pdf, pdfE-05.pdf

Vyvesené: 20.10.2022

Zvesené: