ROZHODNUTIE 

Stavebník: Obec Stará Bystrica, zast.. starostom obce PhDr. JUDr. Jánom Podmanickým, PhD, so sídlom Stará Bystrica č. 537

Stavba: "Miestna komunikácia - Za jarkom" na pozemkoch č. p. KN-C 2458/1, 2442/2, 2440/2 vo vlastníctve obce Stará Bystrica
a na pozemkoch č. p. KN-C 2441/2, 2439/2 a 2438/4 podľa GP č. 128/2022 zo dňa 14. 12. 2022

Verejná vyhláška: pdfrozhodnutie_50_2023.pdf

Číslo spisu: 50/2023 zo dňa 18.04.2023

Zverejnené: 20.04.2023

Stavebníci: Patrik Skaličan, bytom Radôstka č. 278, 023 04  Radôstka a Adriána Ďurčová, bytom Radôstka č. 291, 023 04  Radôstka 

Stavba: Rodinný dom na pozemku registra "C" parc. č. 982, 983/2 v k. ú. Radôstka 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

dokument pdfObec_Radostka_oznamenie_o_zacati_konania_87_2023.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023

Stavebníci: Mgr. Jana Šutarová, Radôstka 188, 023 04  Stará Bystrica a Ing. Štefan Šutara, Štiavnik 83, 013 55 Štiavnik

Stavba: Rozšírenie distribučného plynovodu - plynová prípojka na pozemkoch č. p. KN-C 1149, 3010/2, 2933/52 a 2933/18 v k. ú. Radôstka 

Kolaudačné rozhodnutie č. 359/2022 zo dňa 10.03.2023

Dokument: pdfObec_Radostka_kolaudacne_rozhodnutie_359_2022_rozsirenie_DP_plynova_pripojka.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023 

Stavebníčka: Mgr. Simona Fekulová, bytom U Hluška 2179, 022 04  Čadca 

Stavba: Rekreačná chata na pozemkoch registra "C" parcela č. 3532/1, 3532/2 (novovytvorené parcely na základe GP č. 71/2022) v k. ú. Radôstka

Stavebné povolenie č. 385/2022/Ma zo dňa 06.03.2023

Dokument: pdfObec_Radostka_stavebne_povolenie_385_2022_Ma_rekreacna_chata.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023

Stavba: Vodovodná prípojka a studňa na pozemku registra C parcela č. 3532/1 v k. ú. Radôstka 

Dokument: pdfObec_Radostka_stavebne_povolenie_385_1_2022_La_vodovodna_pripojka_studna.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023

Rozhodnutie č. OU-CA-OSZP-2023/000713-003 na stavbu: ČOV a kanalizačná prípojka 

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04

Dokument na stiahnutie: pdfROZHODNUTIE_COV.pdf

Vyvesené:  20. 02. 2023

Zvesené: 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho rokovania

Stavebník: Obec Stará Bystrica, zast.. starostom obce PhDr. JUDr. Jánom Podmanickým, PhD, so sídlom Stará Bystrica č. 537

Stavba: "Miestna komunikácia - Za jarkom" na pozemkoch č. p. KN-C 2458/1, 2442/2, 2440/2 vo vlastníctve obce Stará Bystrica
a na pozemkoch č. p. KN-C 2441/2, 2439/2 a 2438/4 podľa GP č. 128/2022 zo dňa 14. 12. 2022

Verejná vyhláška pdfObec_Radostka_50_2023_Oznamenie_UK_Stara_Bystrica_MK.pdf

Číslo spisu_ 50/2023 zo dňa 15.02.2023

Zverejnené: 17.02.2023

Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - Rozhodnutie 

Dokument na stiahnutie: pdfRozhodnutie.pdf

Vyvesené:  13.02.2023

Zvesené: 

Stavebné povolenie na rekreačnú chatu 

Žiadateľ: Mgr. Alena Valentová, Seredská 999/26, 925 53 Pata 

Stavba: "Rekreačná chata" a Vodovodná prípojka+studňa

Dokumenty na stiahnutie:pdfObec_Radostka_stavebne_povolenie_398_2022_Ma.pdf

pdfObec_Radostka_stavebne_povolenie_397_2022_LA.pdf

Vyvesené: 09. 02. 2023 

Zvesené: