"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na dokončenie stavby a upustenie od ústneho konania

Dokument na stiahnutie:pdfoznamenie_OU_CA_OSZP_2023_001578_002.pdf

Vyvesené:  16.01.2023

Zvesené: 01.02.2023