Stavebníci:  Anna Pišteková, bytom Limbová 3059/34, 010 07 Žilina

Stavba:  Rekreačná chata s hospodárskym pírstavkom a prefabrikovaná podzemná pivnica 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

dokument na stiahnutie tu: stiahpdf279_2023_pistekova.pdf

Zverejnené: 22.09.2023

Oznámenie 2 o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Krásno - stred, výzva na predloženie pripomienok n návrhu programu starostlivosti o lesy

DOKUMENT NA STIAHNUTIE TU: pdfOznamenie_2_OU_Zilina_OOP_o_umysle_vydat_rozhodnutie_o_schvaleni_PSL_Krasno_stred.pdf

Vyvesené: 11.09.2023

Stavebníci: Zuzana Slivková, Zákysučie 2055/4, 023 02 Krásno nad Kysucou 

Stavba: Oplotenie pozemkoch C-KN 638, 639 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

dokument: pdfOZN_311_2021_2022_2023.pdf

Zverejnené: 24.08.2023

Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník: COOP  Jednota Čadca, Palárikova 87, 022 17 Čadca 

Verejná vyhláška: pdfOznámenie_o_začatí_správneho_konania_na_vydanie_súhlasu_na_výrub_coop_jednota.pdf

Číslo spisu: 217/2023/Lá

Zverejnené: 11.08.2023

Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník: Barbora Jarombeková, Radôstka č. 94, 023 04 Radôstka 

Verejná vyhláška: pdfOznámenie_o_začatí_správneho_konania_na_vydanie_súhlasu_jarombekova.pdf

Číslo spisu: 155/2023/La

Zverejnené: 11.08.2023

ROZHODNUTIE 

Stavebník: Obec Stará Bystrica, zast.. starostom obce PhDr. JUDr. Jánom Podmanickým, PhD, so sídlom Stará Bystrica č. 537

Stavba: "Miestna komunikácia - Za jarkom" na pozemkoch č. p. KN-C 2458/1, 2442/2, 2440/2 vo vlastníctve obce Stará Bystrica
a na pozemkoch č. p. KN-C 2441/2, 2439/2 a 2438/4 podľa GP č. 128/2022 zo dňa 14. 12. 2022

Verejná vyhláška: pdfrozhodnutie_50_2023.pdf

Číslo spisu: 50/2023 zo dňa 18.04.2023

Zverejnené: 20.04.2023

Stavebníci: Patrik Skaličan, bytom Radôstka č. 278, 023 04  Radôstka a Adriána Ďurčová, bytom Radôstka č. 291, 023 04  Radôstka 

Stavba: Rodinný dom na pozemku registra "C" parc. č. 982, 983/2 v k. ú. Radôstka 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

dokument pdfObec_Radostka_oznamenie_o_zacati_konania_87_2023.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023