Úradná tabuľa

Názov stavby: "Rekreačná chata"

Stavebník: Ján Boris a manž. Renáta, bytom Radôstka č. 170, 023 04

Dokument na stiahnutie: pdf259_2021_rozhodnutiwe.pdf

Vyvesené dňa: 09.12.2021

Zvesené dňa:

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 02.12.2021

Návrh VZN dokument na stiahnutie: pdfNAVRH_2022_TKO_POPLATOK_VZN.pdf

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestom poplatku za vodu

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 02.12.2021

Návrh VZN dokument na stiahnutie: pdf2022_MIESTNE_DANE_A_MIESTNY_POPLATOK_ZA_VODU_.pdf

Úradná tabuľa

Stavebník: Adrián Ďurčo a manž. Emília, trvale bytom Radôstka č. 236

Názov stavby: "Prestavba objektu garáže č.s. 286 na kaderníctvo - Salón Ema" 

Dokument na stiahnutie:  pdfstavebne_povolenie.pdf pdfsituacia.pdf

Vyvesené dňa: 04. 11. 2021

Zvesené dňa:

Úradná tabuľa

Názov: Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - 379/2021/Šá

Žiadateľ: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04  Radôstka

Dokument na stiahnutie:pdfOznamenie_o_zacati_spravneho_konania_na_vydanie_suhlasu_na_vyru.pdf

pdfOznamenie_opravy_chyby_v_písaní.pdf

Dátum: 28. 10. 2021

Zvesené dňa:

imagesZásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Dokument na stiahnutie: pdfOznámenie__o_začatí_kolaudačného_konania.pdf

Vyvesené: 20.10.2021

Zvesené: 22.11.2021

Úradná tabuľa

Názov stavby: "Rozšírenie distribučného plynovodu - plynová prípojka"

Stavebník: Mgr. Jana Šutarová, trvale bytom Radôstka č. 188, 023 04 Radôstka a Ing. Štefan Šutara, Štiavnik 83, 013 55 Štiavnik

 

Dokument na stiahnutie: 

pdfOznámenie_o_zacati_spojenoho_uzemneho_a_stavebneho_konania_a_up.pdf

Vyvesené dňa: 14.10.2021

Zvesené dňa: 18.11.2021