Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2015 až 2022 - strategický dokument obce 

Obec Radôstka má spracovaný strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2015 až 2022, ktorý bol spracovaný v spolupráci s obcami, ktoré sú súčasťou Mikroregiónu Bystrická dolina.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza. Je to programový dokument, spracovaný na základe zákona č. 539/ 2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Obec Radôstka informuje verejnosť, že vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu je uvedený strategický dokument
k dispozícií na webovej stránke obce pdfPHSR_Radôstka_Mikroregión_Bystrická_Dolina__na_roky_2015_-2022.pdf3.30 MB

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.07.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 16.08.2017
Dátum na predloženie pripomienok: 16. 08. 2017

Uvedený dokument bol  prerokovaný a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Radôstka dňa 31. 08. 2017 Uznesením číslo 15/2017 pod bodom B5. pdfUznesenie_OZ_vypis_15_2017.pdf94.00 KB

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina na roky 2022+ - strategický dokument obce (nový dokument)

Obec Radôstka má spracovaný strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022+, ktorý bol spracovaný v spolupráci s obcami, ktoré sú súčasťou Mikroregiónu Bystrická Dolina.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza. Je to programový dokument, spracovaný na základe zákona č. 539/ 2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.11.2022
Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 
Dátum na predloženie pripomienok: 13.12.2022

Obec Radôstka informuje verejnosť, že vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu je uvedený strategický dokument
k dispozícií na webovej stránke obce

pdfMikroregión_Bystrická_Dolina_PHSR_2022_final__celé.pdf