Náležitosti potrebné k evidencií obyvateľstva

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

 • Občiansky preukaz
 • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu (list vlastníctva)
 • Súhlas vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu, resp. prechodnému pobytu

Denný stacionár je určený pre seniorov, ktorí žijú v rodinách s pracovne vyťaženými členmi rodiny, ktorí im nedokážu poskytnúť celodennú starostlivosť, ako aj pre seniorov, ktorí žujú sami a radi si vyplnia svoj voľný čas. Zariadenie v súčasnosti disponuje voľnými miestami, ktorý je v prevádzke každý pracovný deň od pondelka až do piatku v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Osvedčenie podpisu

 • Občan sa musí dostaviť osobne
 • Preukázať sa platným občianským preukazom
 • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
 • Správny poplatok – 1,50 €

Osvedčenie listiny

 • Originál listiny
 • Správny poplatok – 1,50 € za jednu stranu
 • Preukázať sa platným občianským preukazom

Výpis a odpis z registra trestov

 • Obec Radôstka nevydáva
 • Uvedený úkon sa vykonáva na Matričnom úrade v Starej Bystrici

Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby):

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Radôstka.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Informácie o vydávaní rybárskeho lístka, poplatky, ...

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Radôstke na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.

Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno - technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce. Obecný úrad vydá potvrdenie o pridelení súpisného čísla na základe písomnej žiadosti. Poplatok za vystavenie potvrdenia je 1,50 Eur.

Potrebné prílohy k žiadosti: právoplatné kolaudačné rozhodnutie, doklad o vlastníctve pozemku, geometrický plán (zameranie adresného bodu)

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdŕžaní Osvedčenia o zápise SHR.

 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Odstránenie stavby

Ohlásenie drobnej stavby
Pri stavbe nepresahujúcej 25 m 2 je potrebné zo strany staviteľa vopred danú stavbu ohlásiť na obecnom úrade na predpísanom tlačive. Tlačivo je možné vyzdvihnúť si priamo na obecnom úrade, alebo stiahnuť z tejto stránky. Bez ohlásenia nie je možné stavbu vykonať.

Malý zdroj znečistenia
Súhlas k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia je v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v zmení neskorších predpisov. Za malý zdroj znečistenie sa považuje kotol, resp. krb v rodinnom dome.

Výrub drevín
Súhlas je potrebný na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 534/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.