Denný stacionár je určený pre seniorov, ktorí žijú v rodinách s pracovne vyťaženými členmi rodiny, ktorí im nedokážu poskytnúť celodennú starostlivosť, ako aj pre seniorov, ktorí žujú sami a radi si vyplnia svoj voľný čas. Zariadenie v súčasnosti disponuje voľnými miestami, ktorý je v prevádzke každý pracovný deň od pondelka až do piatku v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Služby denného stacionára poskytujeme klientom v príjemnom prostredí, kde si môžu v pokoji vypiť kávičku, porozprávať sa, venovať sa svojim záľubám a záujmom alebo len tak relaxovať. Zároveň im ponúkame sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie v našej jedálni, rozvoj pracovných zručnosti, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, udržiavanie fyzickej aktivity, udržiavanie psychickej aktivity a kontakt so spoločenským prostredím. Komfort klientov zabezpečuje tím odborných zamestnancov, ktorí svojim profesionálnym prístupom pomáha a stará sa o ich fyzickú a psychickú pohodu.

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadom poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári, neváhajte a kontaktujte nás na tel. čísle 041 230 40 82, prípadne e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo nás príďte osobne navštíviť na adrese Zborov nad Bystricou 201.

ADMINISTRATÍVNY POSTUP PRI VYBAVOVANÍ NÁLEŽITOSTI POTREBNÝCH K PRIJATIU DO DENNÉHO STACIONÁRA

1. KROK
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Záujemca o prijatie do ZpS Harmónia na dennú pobytovú formu si:
a) na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade (v mieste trvalého bydliska) vyzdvihne tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, a zanesie ho svojmu praktickému lekárovi.
b) vyplnený Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu odovzdá na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste bydliska a zároveň si podá písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.
c) Na základe predložených dokumentov obec vykoná zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť, výsledkom ktorej je vydanie Sociálneho posudku (vydáva sociálny pracovník) a Zdravotného posudku ( vydáva posudkový lekár).
d) zdravotný a sociálny posudok slúži mestskému alebo obecnému úradu ako podklad k vystaveniu: Posudku o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári a Rozhodnutiu o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári.

2. KROK
Podanie „Žiadosti o prijatie do denného stacionára
Žiadosť o prijatie do denného stacionára si záujemca môže podať priamo na sociálnom úseku ZpS Hamónia alebo na sociálnom úseku obecného alebo mestského úradu. K Žiadosť o prijatie do denného stacionára je potrebné priložiť nasledujúce tlačivá a osobne alebo poštou doručiť do ZpS Harmónia:
a) právoplatné: Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby v DS;
b) Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby v DS;
c) aktuálne Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
d) občiansky preukaz – fotokópia
e) preukaz poistenca - fotokópia

3. KROK
Nástup do denného stacionára
V deň nástupu prijímateľ sociálnej služby predloží doklad o bezinfekčnosti nie starší ako 7 dní. Ak žiadateľ spĺňa všetky potrebné náležitosti stanovené k prijatiu, dôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
V prípade, že v našom dennom stacionári, o ktorý ste prejavili záujem, nie je voľné miesto, zapíšeme vás do poradovníka čakateľov. Poradovník čakateľov je zverejnený na webovej stránke zariadenia a je mesačne aktualizovaný.

 

Zariadenie pre seniorov Harmónia Zborov nad Bystricou