Informácie o vydávaní rybárskeho lístka, poplatky, ...

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Radôstke na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.

Potrebujete platný občiansky preukaz alebo pas.

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka:

  • týždenný 1,50 €
  • mesačný 3,- €
  • ročný 7,- €
  • trojročný 17,- €

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Radôstka.

Od tejto položky sú oslobodení:

  • Žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva
  • Zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
  • Odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
  • Zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
  • Osoby do 15 rokov.