Náležitosti potrebné k evidencií obyvateľstva

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

 • Občiansky preukaz
 • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu (list vlastníctva)
 • Súhlas vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu, resp. prechodnému pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte (prípadne prechodnom pobyte)

 • Občiansky preukaz
 • Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa
 • Správny poplatok - 5,00€

Zrušenie trvalého pobytu

 • Návrh na zrušenie trvalého pobytu podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti

Potrebné doklady:

 • Občiansky preukaz
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu