• Stavebné povolenie
  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Odstránenie stavby

Ohlásenie drobnej stavby
Pri stavbe nepresahujúcej 25 m 2 je potrebné zo strany staviteľa vopred danú stavbu ohlásiť na obecnom úrade na predpísanom tlačive. Tlačivo je možné vyzdvihnúť si priamo na obecnom úrade, alebo stiahnuť z tejto stránky. Bez ohlásenia nie je možné stavbu vykonať.

Malý zdroj znečistenia
Súhlas k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia je v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v zmení neskorších predpisov. Za malý zdroj znečistenie sa považuje kotol, resp. krb v rodinnom dome.

Výrub drevín
Súhlas je potrebný na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 534/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.