Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby):

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Radôstka.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.


Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daň za psa:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. mája tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je 3 € za jedného psa na kalendárny rok. Za každého ďalšieho psa je sadzba 3 € .

Daň za ubytovanie:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis1 (ďalej len "zariadenie").
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Základom dane pre počet prenocovaní.
Sadzba dane je 0,20 € na osobu a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Prevádzkovateľ zariadenia musí viesť dennú evidenciu ubytovaných.
Prevádzkovateľ zariadenia vždy k 30. máju a k 31.decembru bežného roka je povinný nahlásiť formou výkazu obecnému úradu počet ubytovaní. Na základe tohto výkazu bude vystavený platobný výmer. Platobný výmer je splatný do 30 dní od jeho vystavenia.

Miestny poplatok za vodu

Obec zabezpečuje dodávku vody pre domácnosti z vlastného vodovodu.
Pred zavedením novej prípojky do novostavby, musí žiadateľ predložiť žiadosť o pripojenie nehnuteľností na verejný vodovod. Všetky náklady spojené so zriadením prípojky hradí žiadateľ.
Cena za dodávku vody je nasledovná:
Fyzická osoba, ktorá nemá vodomer, ale má trvalý pobyt na území obce Radôstka - cena za dodávku vody je 16,00 €/osoba/rok. Fyzická osoba, ktorá nemá vodomer, ale má v obci Radôstka prechodný pobyt - cena za dodávku vody je 8 €/osoba/rok. Fyzická osoba, ktorá nemá vodomer a v obci Radôstka nemá trvalý ani prechodný pobyt, avšak je oprávnená na území obce užívať, alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť, vrátane pozemkov cena za dodávku vody je 8 €/osoba/rok.

Poplatok za odvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu (TKO)

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník.
Poplatníkom je:
a) fyzická osoba:
ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt,
ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, avšak je oprávnená na území obce užívať, alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť, vrátane pozemkov, (okrem pozemkov evidovaných ako lesný pozemok alebo vodná plocha) a to na iný ako na podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce a to na iný účel, ako na podnikanie,
c) podnikateľský subjekt, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku a určenie poplatku

a) za činnosti a náklady uvedené v § 77 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona č. 582/2004 Z. z. v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. b) zákona č.582/2004 Z. z. sadzbu poplatku 0,0384 eura za osobu a kalendárny deň (14,00 eur/osoba/rok) s trvalým pobytom v obci a sadzbu poplatku 0,0192 eura za osobu a kalendárny deň (7,00 eur/osoba/rok) s prechodným pobytom v obci. Pre fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, avšak je oprávnená na území obce užívať, alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť, vrátane pozemkov je sadzba poplatku 0,0192 eura za osobu a kalendárny deň (7,00 eur/osoba/rok).
b) Obec Radôstka stanovuje sadzbu poplatku pre poplatníka ak ide o právnickú osobu (podnikateľa), ktorá je na území obce vlastníkom alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na podnikanie sadzbu: poplatku 0,2110 EUR za osobu (77,00 Eur/1 osoba/1 kalendárny rok).
c) v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. c) zákona č.582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov sadzbu poplatku 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.