Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno - technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce. Obecný úrad vydá potvrdenie o pridelení súpisného čísla na základe písomnej žiadosti. Poplatok za vystavenie potvrdenia je 1,50 Eur.

Potrebné prílohy k žiadosti: právoplatné kolaudačné rozhodnutie, doklad o vlastníctve pozemku, geometrický plán (zameranie adresného bodu)