Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania - na stavbu: "Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba pohostinstva súp. č. 171, s vytvorením 1 bytovej jednotky":

č. 118/2022 zo dňa 08.03.2022

Úradná tabuľa:

Stavebník: Adam Kubala, Radôstka č. 271, 023 04 Stará Bystrica

Vyvesené: 17.03.2022

Zvesené:

Dokumenty na stiahnutie: pdfOznamenie_kubala_118_2022.pdf

Dokument na stiahnutie:pdfVZN_1_2022_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_vodu.pdf

Schválené: 03.12.2021 

Vyvesené: 14.12.2021

Zvesené: 

Účinnosť: 

Úradná tabuľa

Názov stavby: "Rekreačná chata"

Stavebník: Ján Boris a manž. Renáta, bytom Radôstka č. 170, 023 04

Dokument na stiahnutie: pdf259_2021_rozhodnutiwe.pdf

Vyvesené dňa: 09.12.2021

Zvesené dňa:

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 02.12.2021

Návrh VZN dokument na stiahnutie: pdfNAVRH_2022_TKO_POPLATOK_VZN.pdf

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestom poplatku za vodu

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 02.12.2021

Návrh VZN dokument na stiahnutie: pdf2022_MIESTNE_DANE_A_MIESTNY_POPLATOK_ZA_VODU_.pdf

Úradná tabuľa

Stavebník: Adrián Ďurčo a manž. Emília, trvale bytom Radôstka č. 236

Názov stavby: "Prestavba objektu garáže č.s. 286 na kaderníctvo - Salón Ema" 

Dokument na stiahnutie:  pdfstavebne_povolenie.pdf pdfsituacia.pdf

Vyvesené dňa: 04. 11. 2021

Zvesené dňa: