Účel vyvlastnenia - obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena

Údaje o vyvlastniteľovi - SEVAK, a.s, Bôrická cesta 1960, Žilina

Podrobné informácie sa nachádzajú v priloženom liste Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky

Pozemok - KN-E 1292/1, KN-E 1292/2, KN-E 1292/5, KN-E 1282, KN-E 1285, KN-E 1283

 

OU-ZA-OVBP2-2021019196-002.pdf

pdfmapka_2.pdf

 

Zverejnené: 18.08.2021

Účel vyvlastnenia - obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena

Údaje o vyvlastniteľovi - SEVAK, a.s, Bôrická cesta 1960, Žilina

Podrobné informácie sa nachádzajú v priloženom liste Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky

Pozemok - KN-E 3440/1

pdfOU-ZA-OVBP2-2021019250-002.pdf

pdfE_KN_3440_1.pdf

 

 Zverejnené: 18.08.2021

"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - Rozhodnutie zo dňa 12.08.2021

Dokument na stiahnutie: pdfROZHODNUTIE.pdf

Vyvesené: 12.08.2021

Zvesené: 

Názov: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením

Číslo: 268/2021/Ma zo dňa 20.07.2021

Názov: Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu "Rodinný dom" na pozemku C-KN 277/1, 277/2

Žiadatelia: Peter Košút, bytom Radôstka č. 132, 023 04 Stará bystrica  a manž. Lucia Košútová, bytom Olešná č. 188, 023 52 Olešná pri Čadci

 

Vyvesené: 20.07.2021

Zvesené: 

 

Dokument na stiahnutie:pdf268_2021_Ma_Oznamenie_o_zacati_konania_o_zmene_stavby_pred_doko.pdf

"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - oznámenie o začatí konania o pred´žení platnosti stavebného povolenia na dokončenie stavby a upustenie od ústneho konania

Dokument na stiahnutie: pdfoznamenie_o_zacati_konania.pdf

Vyvesené: 15.07.2021

Zvesené: 02.08.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Rodinný dom " zo dňa 22.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Stará Bystrica a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05 Belá

Vyvesené: 22.06.2021

Zvesené: 08. 07.2021

Dokumenty na stiahnutie: pdfstavebne_povolenie_120_2021_fidermak_rodinny_dom.pdf

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Vodovodná prípojka a studňa" zo dňa 22.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04

Vyvesené: 25.06.2021

Zvesené:12.07.2021

Dokumenty na stiahnutie: pdfSP_163_2021_Ma_SP_VOD_Pripojka.pdf

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Novostavba rodinného domu" č. 144/2021/Ma zo dňa 21.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04

Vyvesené: 25.06.2021

Zvesené: 12.07.2021

Dokumenty na stiahnutie:pdfSP_RD_144_2021.pdf