Rozhodnutie č. 302/2022/La zo dňa 19. 08. 2022

Úradná tabuľa: Rozhodnutie o umiestnení stavby "Čistička odpadových vôd a kanalizačná prípojka"

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Stará Bystric

Vyvesené:24.08.2022

Zvesené:

Dokumenty na stiahnutie: pdfrozhodnutie_302_2022_La_zo_dna_19082022.pdf

Úradná tabuľa

Názov stavby:  Stavebné povolenie  - "Zmena stavby rodinného domu č.s. 133"

Stavebník: Renáta Žaludová, Horelica 300, 022 01 Čadca

Dokument na stiahnutie:pdfstavebne_povolenie_259_2022.pdf

Vyvesené dňa: 27.07.2022

Zvesené dňa:

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 303/2022

Žiadateľ: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Stará Bystrica 

Stavba: Čistička odpadových vôd a kanalizačná prípojka 

Dokument na stiahnutie: pdfOznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_a_upustenie_od_miestneho_zi.pdf

Vyvesené: 18.07.2022

Zvesené: 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 259/2022

Žiadateľ:  Renáta Žaludová, Horelica č. 300, 022 01 Čadca 

Stavba: "Zmena stavby rodinného domu č.s. 133" 

Dokument na stiahnutie:pdfoznamenie_o_zacati_konania_259_2022.pdf

Vyvesené: 22.06.2022

Zvesené: 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 234/2022

 

Žiadateľ: Obec Nová Bystrica v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Balačinom

Stavba: Predĺženie vodovodu Nová Bystrica V. etapa - Závodskovia" na pozemkoch v k. ú. Nová Bystrica 

Dokument na stiahnutie: pdfObec_Radostka_oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_234_2022.pdf

Vyvesené: 30.05.2022

Zvesené: 

 

 

Úradná tabuľa

Názov: Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín č. 147ú2022

Žiadateľ: Peter Sýkora, Krásno nad Kysucou č. 1384, 023 02

Dokumenty  na stiahnutie:pdfoznamenie_o_zacati_spravneho_konania_na_vydanie_suhlasu_na_vyru.pdf,pdfoznamenie_o_zacati_SP_na_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_a_nari.pdf

 

Vyvesené: 30.03.2022

Zvesené dňa:

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania - na stavbu: "Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba pohostinstva súp. č. 171, s vytvorením 1 bytovej jednotky":

č. 118/2022 zo dňa 08.03.2022

Úradná tabuľa:

Stavebník: Adam Kubala, Radôstka č. 271, 023 04 Stará Bystrica

Vyvesené: 17.03.2022

Zvesené:

Dokumenty na stiahnutie: pdfOznamenie_kubala_118_2022.pdf

Dokument na stiahnutie:pdfVZN_1_2022_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_vodu.pdf

Schválené: 03.12.2021 

Vyvesené: 14.12.2021

Zvesené: 

Účinnosť: