Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 ZB. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov

Z v o l á v a m

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. januára 2023 - v pondelok o 17.30 hod.

v  kancelárií starostu obce Radôstka

Program :

1) Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa

2) "Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2,450 – 2,957 v k.ú. Radôstka" - aktuálne informácie o projekte a jeho financovanie

3) Záver

 

Mgr. Simona Lutišanová Matejčíková

starostka obce