Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva, Čadca požiadal obec o spoluprácu pri doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch podľa § 51d od. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Výzva č. OU-Ca-PLO2-2023/000042-005 zo dňa 09.01.2023 a sprievodný list

pdfDokument_dorucenie_pisomnosti_verejnou_vyhlaskou.pdf

pdfDokument_vyzva_na_zabezpecenie_odborneho_hospodara_v_lesoch.pdf