Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva, Čadca požiadal obec o spoluprácu pri doručení písomnosti verejnou vyhláškou - Šetrenie ťažby dreva - verejná vyhláška OU-CA-PLO2-2023/001157-003 zo dňa 12.01.2023 a sprievodný list

pdfDorucenie_pisomnosti_verejnou_vyhlaskou.pdf

pdfSetrenie_tazby_dreva_verejna_vyhlaska.pdf

Zverejnené: 17.01.2023