V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) snehovou kalamitou vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.


Obec Radôstka  podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov


vyhlasuje dňa: 03.02.2023  o 16:15 hod.  na území obce mimoriadnu situáciu

Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
- prostredníctvom ťažkých mechanizmov zabezpečiť prístup do postihnutých častí obce
- sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
- prostredníctvom zodpovedných zamestnancov obce zabezpečiť komunikáciu s obyvateľstvom v postihnutých častiach obce
- informovať odbor CO OÚ Čadca
- krízový štáb v spolupráci s OÚ Radôstka  bude koordinovať záchranné práce, monitorovať záchranné práce a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie škôd a odstránenie vzniknutých následok

 

 

pdfMS_03_02_2023.pdf

Mgr. Simona Lutišanová Matejčíková

starostka obce