Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k. ú. Radôstka, KN-C 1134, 1135, 1127/1“

 Zverejnené: 07.04.2022

Dokumenty na stiahnutie tu:zipVyzva_PD_zadanie_pre_uchadzacov_1.zip