Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky Revitalizácia námestia obce Radôstka  pre projekt "Revitalizácia námestia obce Radôstka"

pdfZáznam_z_prieskumu_trhu.pdf

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky Vykonávanie stavebného dozoru pre projekt „Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k. ú. Radôstka

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky Projektový manažér - externý/riadenie projektu – externé pre projekt „Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k. ú. Radôstka“

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky „Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k. ú. obce Radôstka – aktualizácia a doplnenie projektovej dokumentácie v špecifikovanom rozsahu“ .